Štandardné zmluvné podmienky stránky

1. Úvod
Štandardné zmluvné podmienky tejto webovej lokality (tieto „podmienky“ alebo „štandardné podmienky tejto webovej lokality“) uvedené na tejto webovej lokalite upravujú vaše používanie tejto webovej lokality vrátane všetkých stránok tejto webovej lokality (spoločne len „webová lokalita“). Tieto podmienky platia v plnom rozsahu a vzťahujú sa na vaše používanie tejto webovej stránky a používaním tejto webovej stránky výslovne súhlasíte so všetkými podmienkami a ustanoveniami, ktoré sú tu uvedené. Túto webovú stránku nesmiete používať, ak je v rozpore s ktoroukoľvek z týchto štandardných podmienok webovej lokality.
Táto stránka nie je zameraná na žiadne neplnoleté osoby (definované ako osoby mladšie ako 18 rokov) a túto stránku nesmiete používať, ak ste neplnoletí.

2. Práva duševného vlastníctva
Okrem obsahu, ktorý vlastníte a ktorý ste sa možno rozhodli zahrnúť na túto stránku, všetky práva na duševné vlastníctvo a materiály na tejto stránke vlastní a vyhradzuje si preventclinic.sk a/alebo jej poskytovatelia licencií v súlade s týmito Podmienkami. Na prezeranie materiálov na tejto webovej stránke máte udelenú iba obmedzenú licenciu, ktorá podlieha obmedzeniam uvedeným v týchto podmienkach.

3. Obmedzenia
Ste výslovne a výslovne obmedzený na všetky nasledujúce:
1. zverejnenie akéhokoľvek materiálu webovej stránky v akomkoľvek médiu;
2. predaj, sublicencovanie a/alebo iná komercializácia akéhokoľvek materiálu Stránky;
3. verejne vykonávať a/alebo zobrazovať akýkoľvek materiál webovej stránky;
4. používať túto webovú stránku akýmkoľvek spôsobom, ktorý poškodzuje alebo môže poškodiť túto webovú stránku;
5. používanie tejto webovej stránky akýmkoľvek spôsobom, ktorý ovplyvňuje prístup používateľa k tejto webovej lokalite;
6. používanie tejto stránky v rozpore s platnými zákonmi a predpismi alebo spôsobom, ktorý spôsobuje alebo môže spôsobiť škodu na stránke alebo akejkoľvek fyzickej alebo podnikateľskej osobe;
7. zapojiť sa do akéhokoľvek získavania údajov, zberu údajov, získavania údajov alebo akejkoľvek inej podobnej činnosti v súvislosti s touto webovou stránkou alebo jej používaním;
8. používanie tejto webovej stránky na zapojenie sa do akejkoľvek reklamy alebo marketingu;
Prístup k určitým oblastiam tejto lokality je obmedzený na vás a preventclinic.sk môže kedykoľvek ďalej obmedziť prístup do ktorejkoľvek oblasti tejto lokality podľa vlastného a absolútneho uváženia. Akékoľvek ID používateľa a heslo, ktoré môžete mať pre túto stránku, sú dôverné a musíte zachovávať dôvernosť takýchto informácií.

4. Váš obsah
V týchto štandardných zmluvných podmienkach webových stránok „váš obsah“ znamená akýkoľvek zvuk, video, text, obrázky alebo iný materiál, ktorý sa rozhodnete zobraziť na tejto webovej lokalite. Odoslaním vášho obsahu udeľujete preventclinic.sk nevýhradnú, celosvetovú, neodvolateľnú, bezplatnú, sublicencovateľnú licenciu na jeho používanie, reprodukciu, adaptáciu, publikovanie, preklad a distribúciu v akomkoľvek médiu. .
Váš obsah musí byť váš vlastný a nesmie porušovať práva žiadnej tretej strany. preventclinic.sk si vyhradzuje právo kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu bez upozornenia odstrániť akýkoľvek váš obsah z tejto stránky.

5. Žiadne záruky
Táto webová stránka je poskytovaná tak, ako je, so všetkými chybami a preventclinic.sk neposkytuje žiadne vyjadrenia ani záruky, výslovné alebo predpokladané, v súvislosti s touto webovou stránkou alebo materiálmi na tejto webovej lokalite. Okrem toho nič, čo sa nachádza na tejto webovej stránke, by sa nemalo považovať za poskytovanie poradenstva alebo poradenstva.

6. Obmedzenie zodpovednosti
preventclinic.sk ani žiadny z jej predstaviteľov, riaditeľov alebo zamestnancov vám v žiadnom prípade nezodpovedajú za nič, čo by vyplývalo z vášho používania tejto webovej stránky alebo s ním akokoľvek spojené, či už na základe zmluvy, deliktu alebo inak, a [Odosielateľ. Company] , vrátane jej predstaviteľov, riaditeľov a zamestnancov, nenesie zodpovednosť za žiadnu nepriamu, následnú alebo špeciálnu zodpovednosť vyplývajúcu z vášho používania tejto webovej stránky alebo s ňou akokoľvek súvisiacu.

7. Odškodnenie
Plne odškodníte preventclinic.sk za všetky záväzky, náklady, nároky, príčiny konania, škody a náklady (vrátane primeraných poplatkov za právne zastupovanie), ktoré vyplývajú z vášho porušenia alebo akýmkoľvek spôsobom súvisia s vaším porušením. ustanovenia týchto obchodných podmienok.

8. Oddeliteľnosť
Ak sa zistí, že niektoré ustanovenie týchto podmienok je nevymáhateľné alebo neplatné podľa akéhokoľvek platného zákona, takáto nevymáhateľnosť alebo neplatnosť nespôsobí, že tieto podmienky budú ako celok nevymáhateľné alebo neplatné, a takéto ustanovenia budú vymazané bez toho, aby boli dotknuté ostatné ustanovenia v tomto dokumente.

9. Úprava Podmienok
preventclinic.sk má povolené kedykoľvek revidovať tieto Podmienky a pri používaní tejto Stránky by ste mali pravidelne kontrolovať tieto Podmienky, aby ste sa uistili, že rozumiete všetkým podmienkam používania tejto Stránky.

10. Zadanie
preventclinic.sk bude môcť postúpiť, previesť a uzavrieť subdodávateľské zmluvy na svoje práva a/alebo povinnosti podľa týchto Podmienok bez akéhokoľvek požadovaného oznámenia alebo súhlasu. Nesmiete však postúpiť, previesť alebo zadať subdodávateľom akékoľvek z vašich práv a/alebo povinností podľa týchto Podmienok.

11. Celá dohoda
Tieto Podmienky, vrátane akýchkoľvek právnych upozornení a vylúčení zodpovednosti, ktoré sú uvedené na tejto Webovej stránke, tvoria úplnú dohodu medzi preventclinic.sk a vami vo vzťahu k vášmu používaniu tejto Webovej stránky a nahrádzajú všetky predchádzajúce dohody a dorozumenia týkajúce sa toho istého.

12. Rozhodujúce právo a jurisdikcia
Tieto podmienky sa budú riadiť a vykladať v súlade so zákonmi štátu [štát] a pri riešení akýchkoľvek sporov sa podriaďujete nevýhradnej jurisdikcii štátnych a federálnych súdov so sídlom v [štáte].